GDPR

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE, ÚČEL ZPRACOVÁNÍ, DOBA ZPRACOVÁNÍ

 1. Seznam členů spolku obsahující zejména jméno, příjmení, rok narození, rodné číslo a bydliště člena spolku včetně jeho kontaktního telefonního čísla, e-mailové adresy nebo doručovací adresy.
  Účel zpracování - plnění povinností vyplývajících ze stanov spolku a zajišťování naplňování činnosti spolku.
  Doba zpracování - po dobu členství a 5 let následně.
 2. Výsledky závodů obsahující zpravidla jméno, příjmení, příslušnost ke sportovnímu oddílu, rok narození a dosažený výsledek
  Účel zpracování - realizace závodní činnosti
  Doba zpracování - po časově neomezenou dobu
 3. Fotografie umístěné na internetových stránkách a sociálních sítích Na žádost fotografované osoby budou dané fotografie z internetových stránek staženy.

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

Osobní údaje jsou zpřístupňovány třetím osobám pouze způsobem vyplývajícím z právních předpisů. Osobní údaje nejsou zpřístupňovány příjemcům ze zemí mimo EU ani mezinárodním organizacím.

POPIS TECHNICKÝCH A ORGANIZAČNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ

Osobní údaje v listinné podobě jsou uloženy v uzamykatelných místnostech. Osobní údaje mohou být uloženy i v elektronické podobě na standardně zabezpečené výpočetní technice.

ZÁKLADNÍ PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Bližší informace o právech subjektu údajů jsou uvedeny v nařízení EU č. 2016/679 GDPR zejména v čl. 13 až 22.

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI TENISOVÉHO KLUBU

 1. zpracovávat osobní údaje jen za splnění podmínek vyplývajících z právních předpisů
 2. zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu
 3. osobní údaje zpracovávat korektně, přesně a transparentně
 4. chránit osobní údaje před neoprávněným přístupem třetích osob

V případě porušení zabezpečení osobních údajů je povinností provozovatele tuto skutečnost do 72 hodin oznámit Úřadu na ochranu osobních údajů, ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob. Pokud je pravděpodobné, že porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, bude jim toto porušení oznámeno.

LTC Houštka - tenisový klub